Projecte Guardabosc,

una ramaderia al servei de la biodiversitat, l'economia i el paisatge.


El Projecte Guardabosc és un treball de recerca teòric i experimental que te com objectiu el desenvolupament d’un sector ramader nou, especialitzat en la gestió forestal dels hàbitats silvestres mediterranis.

La iniciativa respon a les realitats i condicions següents:

a.
Les polítiques públiques enfront els incendis forestals, implementades exclusivament amb estratègies de caràcter industrial, tot i ser molt costoses no atorguen seguretat al bosc mediterrani ja que el creixent natural de la vegetació es constitueix en biomassa combustible, provocant que el risc d’incendi creixi any rere any i superi en molt les capacitats pressupostàries de les administracions. Així, la dinàmica més risc = més pressupostos ha esdevingut un pou sense fons de diner públic, una bomba de rellotgeria i un periòdic estat de pànic estiuenc per a la població amenaçada. 
b.
Per contra, els estrats herbaci i arbustiu del bosc mediterrani constitueixen la major reserva farratgera infrautilitzada del planeta, amb capacitat per alimentar una ramaderia amb característiques específiques. És a dir que hi ha la possibilitat d’emprendre una activitat econòmica productiva que tingui com conseqüència lògica eliminar grans quantitats de biomassa combustible.
c.
La ramaderia que cal desenvolupar, explicitada en el subtítol del Projecte  una ramaderia al servei de la biodiversitat, l’economia i el paisatge   te la funció ambiental com a objectiu, amb la generació de tallafocs eficients i suficients com a prioritat.
d.
La pastura del bosc mediterrani ha de comportar reduccions importants de gas carbònic a l’atmosfera, gràcies a dos efectes diferents: la menor dimensió dels incendis forestals degut a la reducció de la biomassa combustible, i la disminució del gas existent gràcies a la seva absorció per part de les plantes en el procés de renovació foliar.
e.
Les funcions que la societat del segle XXI espera d’aquesta ramaderia són inassumibles per part de les explotacions actuals, degut a què  manquen els sistemes de maneig necessaris per poder controlar i modular amb eficiència la pressió dels animals damunt la vegetació. D’altra banda, la ramaderia de muntanya mediterrània és un sector en declivi des de fa dècades, amb greus problemes de continuïtat generacional i de rendibilitat econòmica. 
f.
La gran dimensió territorial de l’espai que pot, i que necessita, ser pasturat proposa la formació d’un subsector ramader nou, amb característiques pròpies tant en relació al model d’explotació -  unitats de gestió funcionals i sistemes de maneig avançats - com en l’econòmic i de mercat, d’acord amb estratègies noves d’aprofitament dels seus recursos i de valoració de la seva producció.